“Bəhruz Kəngərli yaradıcılığı” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

Fevralın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bəhruz Kəngərli Muzeyində Nazirliyin hamiliyinə verilmiş Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə “Bəhruz Kəngərli yaradıcılığı” mövzusunda  açıq dərs keçirilmişdir.

Açıq dərsdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə müdiri Gülbuta Babayeva bildirmişdir ki, həyatı və yaradıcılığı gələcək nəsillər üçün örnək olan şəxsiyyətlər arasında Azərbaycan rəssamlığına əvəzsiz xidmətlər göstərmiş Bəhruz Kəngərlinin özünəməxsus yeri var. Azərbaycan təsviri sənətində realist dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, portret və mənzərə janrlarının formalaşması Bəhruz Kəngərlinin adı ilə bağlıdır. 30 il təzadlarla dolu ömür yaşayan və adı Azərbaycan təsviri sənət tarixinə qızıl hərflərlə yazılan Bəhruz bəy Kəngərli qısa ömrü, məhsuldar yaradıcılığı ilə bir neçə ömrə bərabər sənət inciləri yaratmışdır. Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra neçə-neçə unudulmazlarla bərabər zadəgan əsilli rəssamın yaradıcılığı da gündəmə gəlmişdir.

Bu görkəmli rəssamı göstərdiyi xidmətlərə görə xalqımız daima əziz tutmuş, xatirəsini həmişə yaşatmışdır. Bəhruz Kəngərlinin şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin  həmişə qayğısı ilə əhatə olunmuş, əvəzsiz sənətkarın vətəni Naxçıvanda  xatirəsi əbədiləşdirilmişdir.

Ardını oxu...

 

Çərşənbə günündə, çeşmə başında...

Bəlkə də, adı çəkiləndə mənim kimi yüzlərlə Ələsgərsevərin qulaqlarında ilk çığnayan aşığın “Çərşənbə günündə, çeşmə başında, gözüm bir alagöz xanıma düşdü” sevdalı misraları olur. O sevda ki, az sonra həmin gözəl xanımın “nişanlıyam, özgə malıyam” deməsi ilə Ələsgərin qol-qanadının sınıb yanına düşməsi, xəyallarının çeşmə sularında qərq olması bir olur. Şair üçün bu bir təsadüf, yoxsa bəxtsizlikmidir, bilmirəm, bizim üçün hələ məktəb illərindən əzbərlədiyimiz ən gözəl qoşma idi. Lakin sonralar öyrənəndə ki, Ələsgər 40 yaşında ailə qurub, onda anladım ki, bəli, “Güllü”, “Gülpəri”, “Güləndam”, “Telli”, “Ceyran”, “Xurşid”, “Müşkinaz”, “Maral”ın hər səfası xoş olsa da, onun ağlını başından alsalar da, “Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan”, – deyən aşığın qisməti, alın yazısı olmayıblar. Bəlkə, elə buna görə “Gözü yaşlı, еy füqəra Ələsgər, işi əysik, baxtı qara Ələsgər, olmadı dərdinə çara, Ələsgər, həsrət əlin o dildara yеtmədi”, – deyib gileyləndi həyata... Bəlkə, elə buna görə divanəyə çevrildi, aşiq aşığı oldu, sözü cilalayıb, düzüb-qoşub qoşma, dodaqdəyməz, cığalı, müstəzad təcnis, müxəmməs, divani, gəraylı, bağlama, həcv və hərbə-zorba, deyişmə, qəzəl, mərsiyə, dastan-rəvayət adlı lələ çevirib bir xəzinə yaratdı, Aşıq Ələsgər. Bütün bunlar bəhs etməyəndə isə el-el gəzdi, sazını sinəsinə sıxıb həyatının mənasını söyləmələrində, deyişmələrində, bağlamalarında tapdı. Bu yolda müdrikləşdi, aqilləşdi, ağsaqqallaşdı, hər kəsin həsəd, eyni zamanda hörmət etdiyi insan oldu. Məclislər, toylar bəzəyinə çevrildi. Sorağı Azərbaycana, hətta ölkəmizdən kənara yayıldı. Onu görmək, tanımaq, dinləmək üçün insanlar məqam axtarmağa başladılar. Bu da hər kəsə nəsib olmayan bir qismət idi ki, Aşıq Ələsgərlə bir məclisdə ola, onu dinləyə, qarşısındakı aşıqların əlindən sazını almasını izləyə. Çünki Aşıq Ələsgər sıradan aşıqlardan deyildi, “Aşıq olub, diyar-diyar gəzənin, əvvəl, başda pür kamalı gərəkdi, oturub-durmaqla ədəbin bilə, mərifət еlmində dolu gərəkdi” mərifətlərinə malik, “Danışdığı sözün qiymətin bilə, kəlməsindən ləlü gövhər süzülə, məcazi danışa, məcazi gülə, tamam sözü müəmmalı gərəkdi” dəyərinə qadir aşıqdı. Haqq aşiqi və haqq aşığı olduğu üçün özü haqqında dediyi “Ələsgər haqq sözün isbatın vеrə, əməlin mələklər yaza dəftərə, hər yanı istəsə, baxanda görə, təriqətdə bu sеvdalı gərəkdi” sözlərini tamamilə haqq edirdi.

Özünəməxsus təbii gözəllikləri ilə seçilən, qədim yurd yerlərimizdən olan Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində dünyaya göz açmışdı. Bu gözəlliklər məskəni, bəlkə, Ələsgəri Ələsgər etmişdi? Dağından-dərəsindən, yaylasından-düzündən, çayından-bulağından, gülündən-çiçəyindən ilham alıb, bəlkə, aşıq olmuşdu Ələsgər?... Sözsüz...

Adım Ələsgərdir, Göyçə mahalım,
Dolanım başına, mən dərdin alım,
Hüsnün şöləsinə xəstə xəyalım
Pərvanədi, şəmistanlar dolanır.

Ardını oxu...

 
 

Böyük Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Cəlil Məmmədquluzadə

Çoxəsrlik inkişaf tarixinə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Cəlil Məmmədquluzadənin mühüm xidmətləri olubdur. Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932) 22 fevral 1869-cu ildə qədim mədəniyyət yurdu olan Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açıbdır. 1873-1878-ci illərdə mollaxana təhsili alıb, ərəb və fars dillərini, dinin əsaslarını dərindən öyrənibdir. Sonra təhsilini üçsinifli şəhər məktəbində davam etdirib, 1882-1887-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıbdır. 1887-1897-ci illərdə müxtəlif yerlərdə - Uluxanlı, Baş Noraşen (indiki Cəlilkənd) və Nehrəm kəndlərində müəllimlik edib, əsl xalq müəllimi kimi tanınıbdır.

Böyük ədəbiyyat mücahidi C.Məmmədquluzadə Azərbaycan xalqının keçdiyi milli inkişaf yolunda cəfakeş ideoloqlardan biri kimi çıxış edibdir. O, ədəbiyyat tariximizdə tənqidi rеalist ədəbi cərəyanın, “Çay dəsgahı” əsəri ilə ilk mənzum allеqоrik dram əsərinin banisi, yenitipli ictimai satiranın yaradıcısı kimi xatırlanır. C.Məmmədquluzadə, həmçinin dünyaca məşhur “Molla Nəsrəddin” jurnalının (1906-1931) redaktoru və mollanəsrəddinçilərin ağsaqqalı, milli mücadilə ədəbiyyatımızın sərkərdəsidir. Bu nəhəng söz sənətkarı həm də Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik hеkayənin böyük ustadı kimi tanınır. Cəlil Məmmədquluzadə “Poçt qutusu”, “Usta Zeynal”, “İranda hürriyyət”, “Saqqallı uşaq”, “Buz”, “Nigarançılıq”, “Zırrama” və b. kimi hekayələri ilə bu janrın ən sanballı nümunələrini yaradıbdır. Böyük dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin olduqca istedadla yazılmış “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Kamança”, “Danabaş kəndinin məktəbi”, “Dəli yığıncağı”, “Ər” və b. kimi dram əsərləri Azərbaycan dramaturgiyasının qiymətli incilərini təşkil edir. Onun böyük ustalıqla yaratdığı Məhəmmədhəsən əmi, Zeynəb ana, Xudayar bəy, Qazı, Novruzəli, Usta Zeynal, Kəblə Əzim, Qurbanəli bəy, Kefli İsgəndər, Molla Abbas və b. kimi obrazları dillər əzbərinə çevrilib, on illər boyu prototiplərini adlandırmağa müvəffəqiyyətlə xidmət edibdir.

Ardını oxu...

 
 

İdmançılar "Əlincəqala" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində olub

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Atletika Federasiyasının idmançıları "Əlincəqala" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində olub.

İdmançılara “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyində məlumat verilib ki, burada nümayiş olunan saxsı qab və çıraqlar, qalanın ərazisindən aşkar olunan boyalı keramika parçaları muxtar respublikada sənətkarlıq ənənələrinin qədim dövrlərdən formalaşdığını göstərən nadir eksponatlar kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. Həmçinin muzeydə gümüş kəmər nümunələri də nümayiş olunur ki, bunlar da muzeyin ən qiymətli eksponatları sırasındadır. Diqqətə çatdırılıb ki, “Əlincəqala”nı yerli sakinlərlə yanaşı əcnəbilər də ziyarət edir, bu barədə sosial şəbəkələrdə fotolar və videoçarxlar paylaşırlar.

“Əlincəqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi ilə tanışlıq idmançıların marağına səbəb olub.

Xosrov İbrahimov

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi

20.02.2021

 
 

İdmançılar muzeyləri ziyarət ediblər

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən idman federasiyalarının idmançıları və məşqçi müəllimlərinin bir sıra muzeylərə ekskursiyası təşkil edilib.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, Naxçıvanqala Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində olan Voleybol Federasiyasının idmançılarına kompleks haaqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, 5 yüzə yaxın eksponatın sərgiləndiyi muzeydə Naxçıvanın qədim tarixini və şəhər mədəniyyətini əks etdirən dəyərli nümunələr xronoloji ardıcıllıqla nümayiş etdirilir. Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində olan Basketbol Federasiyasının idmançıları burada Naxçıvanda tarixən formalaşmış və bu gün də inkişaf etdirilən xalçaçılıq ənənələri barədə məlumat alıb, tarixi eksponatlarla tanış olublar. “Xan sarayı”-Dövlət tarix-memarlıq muzeyində ziyarət edən Futbol Federasiyasının üzvləri Kəngərlilər nəslinin görkəmli nümayəndələri, Naxçıvan xanlığının şanlı tarixini əks etdirən eksponantlar barədə maraqlı məlumat əldə ediblər.

Sadiq Məmmədov

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi

20.02.2021

 
 

Səhifə 9 > 269-dən

Joomla 1.5