Gənclər arasında film müzakirələri davam etdirilir

Yanvarın 8-də Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Şərikli çörək” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Görüşün aparıcısı, rayon mədəniyyət şöbəsinin gənclər birliyinin sədri Aygül Cəfərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq görüş və onun mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. O, bildirmişdir ki, “Şərikli çörək” filmi  İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı illərin ağır həyat şərtlərindən bəhs edir.

Vətən sevgisini uşaqların gözü ilə göstərən bu filmdə aclıq, səfalət şəraitində belə mənliyini itirməyən uşaqların gələcəyə dair yaratdığı böyük ümidləri tərənnüm edilir. Bitmək bilməyən günlərdə uşaqların bir-birinə olan münasibətləri, baş qəhrəman Vaqifin ac olduğu halda çörəyini digərləri ilə bölüşməyi olduqca ibrətamizdir. Arxa cəbhədə gedən  müharibənin kiçik qurbanları olan uşaqlar, bu filmdə ön plana çəkilir. Müharibə uşaqları vaxtından tez böyüdür. 10 yaşlı uşaq dərs oxumaq əvəzinə, çörəkpulu qazanmağın yollarını axtarır.

Filmin ssenari müəllifi Alla Axundova, quruluşçu rejissor Şamil Mahmudbəyov, quruluşçu operator Teyyub Axundov, quruluşçu rəssam Fikrət Bağırov, bəstəkar Vasif Adıgözəlov, filmin direktoru Yusif Yusifzadədir. Rollarda Kamran Rəcəbli, Tuna Namazova, Firuz Əliyev, Xosrov Mamayev, Cəmilə Məmmədova, Sədayə Mustafayeva, Əminə Yusifqızı, Sofa Bəsirzadə, Fazil Salayev, Əbdül Mahmudov, Ağahüseyn Cavadov, Əliağa Ağayev, Əhməd Əhmədov və başqaları çəkilib.

Diskussiya formasında keçən onlayn tədbirdə iştirak edən gənclərin aktivliyi görüşü daha da maraqlı etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət

Nazirliyinin mətbuat xidməti

11.01.2021

Yanvarın 8-də Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Şərikli çörək” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Görüşün aparıcısı, rayon mədəniyyət şöbəsinin gənclər birliyinin sədri Aygül Cəfərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq görüş və onun mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. O, bildirmişdir ki, “Şərikli çörək” filmi İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı illərin ağır həyat şərtlərindən bəhs edir.

Vətən sevgisini uşaqların gözü ilə göstərən bu filmdə aclıq, səfalət şəraitində belə mənliyini itirməyən uşaqların gələcəyə dair yaratdığı böyük ümidləri tərənnüm edilir. Bitmək bilməyən günlərdə uşaqların bir-birinə olan münasibətləri, baş qəhrəman Vaqifin ac olduğu halda çörəyini digərləri ilə bölüşməyi olduqca ibrətamizdir. Arxa cəbhədə gedən müharibənin kiçik qurbanları olan uşaqlar, bu filmdə ön plana çəkilir. Müharibə uşaqları vaxtından tez böyüdür. 10 yaşlı uşaq dərs oxumaq əvəzinə, çörəkpulu qazanmağın yollarını axtarır.

Filmin ssenari müəllifi Alla Axundova, quruluşçu rejissor Şamil

Mahmudbəyov, quruluşçu operator Teyyub Axundov, quruluşçu rəssam Fikrət Bağırov, bəstəkar Vasif Adıgözəlov, filmin direktoru Yusif Yusifzadədir. Rollarda Kamran Rəcəbli, Tuna Namazova, Firuz Əliyev, Xosrov Mamayev, Cəmilə Məmmədova, Sədayə Mustafayeva, Əminə

Yusifqızı, Sofa Bəsirzadə, Fazil Salayev, Əbdül Mahmudov, Ağahüseyn Cavadov, Əliağa Ağayev, Əhməd Əhmədov və başqaları çəkilib.

Diskussiya formasında keçən onlayn tədbirdə iştirak edən gənclərin aktivliyi görüşü daha da maraqlı etmişdir.

 

Sirlər xəzinəsi şairi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi haqqında” məlum Sərəncamından sonra dünyaşöhrətli böyük Azərbaycan şairinin həyatı və yaradıcılığına yenidən böyük maraq oyanır. Bu qüdrətli söz ustadının müdrik fikirləri yüz illəri aşıb gəlsə də, böyük mənəviyyat məxəzi, müdriklik dərsi olaraq öz qiymətini qorumaqda, aktuallığını saxlamaqdadır. Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyəti və çoxəsrlik ədəbiyyatı tarixində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin müstəsna yeri var. Nizami Gəncəvi təkcə bir şair, söz ustadı olaraq deyil, həm də bir müdrik, filosof olaraq Azərbaycan xalqının dünya-bəşər tarixi və mədəni irsinə bəxş etdiyi görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi məhz özünün elm, bilik, humanist ideallar, bəşəri dəyərlər əxz edən yaradıcılığı ilə bütün bəşər və dünya xalqlarının ehtiramla mütaliə etdiyi korifey sənətkar olaraq şöhrət qazanıbdır.

“Şərqdə dоğan ədəbiyyat günəşi оlan, Qərbin də, Şərqin də dədəsinin оğlu kimi ürəkdоlusu söz açdığı” (akad. İ.Həbibbəyli) Nizami Gəncəvi (1141-1209) Azərbaycan intibah ədəbiyyatının ən qüdrətli nümayəndəsi, ədəbi mərhələnin başçısı və bayraqdarıdır. Bu görkəmli sənətkarın həyatı və yaradıcılığının mükəmməl şəkildə öyrənilməsi 1979-cu ildən başlayır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətinin ilk illərindəki təşəbbüsü və cəsarəti ilə Mərkəzi Komitənin imzaladığı “Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsi, nəşri və təbliği məsələlərinin yaxşılaşdırılması haqqında” verilən ilk məlum qərarından sonra başlayıb, bu görkəmli söz ustadının əsərləri çap edilib, yubileyləri davamlı olaraq qeyd edilib, adı əbədiləşdirilib, xatirəsi əziz tutulubdur. Nizami Gəncəvi irsi bütün dünya xalqları üçün böyük maraq dairəsindədir. Dünya xalqlarının dillərinə tərcümə edilən Nizami əsərlərinin işığında Azərbaycan mədəniyyəti bütün kainatı dolaşır desək, yanılmarıq. Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Nizami Mərkəzləri də müəyyən mənada Azərbaycan mədəniyyətinin səfirlik odası olaraq ölkəmizi təmsil və təbliğ edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi haqqında” məlum Sərəncamı da dünyaşöhrətli Azərbaycan şairinin irsinə marağın daha da artırılmasına, öyrənilməsi, nəşri və təbliği işlərinin daha da yaxşılaşmasına yön verir.

Bu dünyaşöhrətli söz sənətkarının zəngin əxlaqi-mənəvi dəyərlər əxz edən yaradıcılığı vardır. Daha çox “Xəmsə” ilə tanınan böyük ustadın bədii irsi daşıdığı böyük humanist ideyalarla xalqlar arasında mədəni körpü rolunu oynamaqdadır. Onun nadir istedadla yazılmış məşhur “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” poemaları və lirik şeirləri Azərbaycan intibah ədəbiyyatının qızıl fondunu təşkil etməkdədir. Bu görkəmli sənətkarın məşhur “Sirlər xəzinəsi” əsəri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı “Oxunması zəruri olan kitablar siyahısı”nda xüsusi yer tutur. Böyük Azərbaycan müətəffəkiri və şairinin “Sirlər xəzinəsi” poeması gənc nəsillər üçün əsl humanist dəyərlər, vətənpərvərlik, əməksevərlik, müdriklik, xalqa bağlılıq təlim edən zəngin mənəviyyat kitablarındandır.

Ardını oxu...

 
 

N.Gəncəvinin “Xəmsə”də Naxçıvan torpağına işarə etdiyi rəmzi mənalı ifadələr

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkir N.Gəncəvi bəşər mədəniyyətinin yetişdirdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Onun yaratdığı “Xəmsə” Azərbaycan ədəbiyyatının gizli xəzinəsi olmaqla yanaşı bəşər mədəniyyətinin şah əsərləri sırasındadır. Özündən əvvəlki dünya ədəbi-fəlsəfi irsinin incəliklərini yaradıcılığında əks etdirən dahi şair özündən əvvəlki nəsillərin tarixi və fəlsəfi fikirlərini yaradıcılığında ümumiləşdirmiş və yaratdığı sənət xəzinəsini sönrakı nəsillərə miras qoymuşdur.

N.Gəncəvi Azərbaycan Atabəyləri dövründə fəaliyyət göstərmiş şair-mütəfəkkirlərdən biridir. O, iki poemasını (“Xosrov və Şirin”, “İsgəndərnamə”) Azərbaycan Atabəyləri-Eldənizlər dövlətinin hökmdarlarına ithaf etmişdir. Maraq doğuran budur ki, N.Gəncəvi Atabəylərin ilk paytaxtının Naxçıvan olmasına, Atabəy Şəmsəddin Eldənizlə onun həyat yoldaşı Möminə xatunun ömrünün sonuna kimi burada yaşamasına və Naxçıvan torpağının Atabəylərin dövlətçilik tarixində mühüm yer tutmasına baxmayaraq “Xəmsə”də “Gərşəsbnamə”yə işarə edən fikirdən başqa  Naxçıvanı aydınlıqla ifadə edən məlumat verməmişdir. “Xəmsə” də Naxçıvan torpağı barədə aydın ifadəli məlumatın olmaması N.Gəncəvinin minilliklər yaşı olan bu qədim diyar barədə rəmzi ifadələrlə, işarələrlə məlumat verməsi fikrini düşünməyə əsas verir.

Maraq doğuran digər faktlardan biri də “Yeddi gözəl” poemasında “Şahnamə” və “Gərşəsbnamə”dən bəhs edən şairin öz yaradıcılığı barədə aşağıdakı fkirləri bildirməsidir:

“Bu yolda cəhd elə, bu yolda səy et,

Divlərin əlindən gəl onu gizlət.

Süleymandan özgə olmasın görən,

Məni onda ara zaman-zaman sən”

 

Buradan belə fikir yaranır ki, N.Gəncəvi “Xəmsə”də bəhs etdiyi hadisələrdən gizli mənalarla bəhs etmiş, əsərlərini “divlərdən qorumuş”, müəyyən bir vaxta qədər bu sirlərin açılmaması üçün poemalarını yazarkən beytlər üzərində səylə çalışmışdır.

Dahi şairin əsərlərindəki rəmzi məna kəsb edən və Naxçıvan torpağını işarə edən bəzi fikirləri təhlil edərkən onun fenomen biliyinin, parlaq zəkasının, elmi potensialının zaman və məkanın ağlasığılmaz dərinliyində və yüksəkliyində olduğunu görmək mümkündür.

N. Gəncəvinin yaradıcılığında Naxçıvan torpağını ifadə edən işarə və rəmzi məna kəsb edən ifadələri tədqiqata cəlb edərək yeni tədqiqat mövzusu açmaqla yanaşı elm aləmində üstü örtülü qalmış bir çox məsələlərə aydınlıq gətirmək mümkündür. Belə ki, N.Gəncəvi yaradıcılığında maraq doğuran fikirlərdən biri Nuh peyğəmbərin gəmisi barəolan ifadələrdir.  “Xosrov və Şirin” poemasında “Atabəy əbu Cəfər Şəmsəddin Eldənizin tərifi” başlıqlı məqalətdə deyilir:

“Ondan əta umsa göyün tağları,

Səxasında batar Cudi dağları”

Şairin Naxçıvanda hakimiyyət qurmuş Şəmsəddin Eldənizdən “Səxasında batar Cudi dağları” kimi fikirlə bəhs etməsi maraq doğuran faktlardan biridir.  Şəmsəddin Eldənizin hakimiyyətindən bəhs edən şairin həm də Nuh peyğəmbərin gəmisinin dayandığı Cudi dağından bəhs etməsi, fikrimizcə heç də təsadüfi deyil. Bu dahi şairin Cudi dağından bəhs edərkən əslində Naxçıvan torpağına işarə etdiyini göstərir. Bəhs edilən beytlərin mənasından aydın olur ki, şair burada Naxçıvan dağlarını nəinki Cudi dağlarına bənzədir, hətta bu dağları Cudi dağlarından  səxalı (səxavətli, Nuh barədə olan rəvayəti daha inandırıcı, daha doğru əks etdirən dağlar) hesab edir. Naxçıvan torpağını tədqiqatçılar  Nuh tufanı ilə bağlayırlar. “1996-cı ildə keçirilmiş “Tarixi qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxalq smpoziumda A.Axundov Naxçıvanı Nuh tufanı ilə bağlamış...akademik İ.Həbibbəyli S.Zelinski, K.Nikitin, Y.Pasxalov, V.Devitski kimi tədqiqatçıların əsərlərindən maraqlı məqamlara toxunaraq mənbə və tədqiqatlara istinadən şəhərin Nuh tərəfindən salındığına dair tarixi faktlar göstərmişlər”. N.Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasında Naxçıvanı paytaxt elan edərək buradan dövlət qurmuş Atabəy Şəmsəddin Eldənizdən “Cudi dağları” kimi işarə ilə bəhs etməsi Naxçıvan torpağını Nuh peyğəmbərlə bağlantılıtəsvir etməsinin başqa bir ifadəsidir. Bu həm də onu göstərir ki, N.Gəncəvi “Xəmsə”də Naxçıvan torpağından rəmzi mənalı ifadə və işarələrlə bəhs edərək qədim tarixə malik bu torpaq barəsində müəyyən bir fikir formalaşdırmışdır*.

Ardını oxu...

 
 

Bədii söz xəzinəsinin incisi və ya 880 illik bəşəri sərvət

“Nizami Gəncəvi ili”  – 2021

Dünya şeriyyatının günəştək nur saçan müdrik siması, şərq poeziyasının ecazkar qüvvəsi, Azərbaycanın bəşəriyyət tarixinə bəxş etdiyi dahi şəxsiyyətdir, Nizami Gəncəvi... Onun yaradıcılığı dünya ədəbiyyatı tarixində təkrarolunmaz bir mərhələ, yeni bir tarixi dövr və müdriklik zirvəsidir. Humanist, mütəfəkkir şair kimi şöhrət qazanan görkəmli ədibin əsərləri doqquz yüz ilə yaxındır ki, bədii söz xəzinəsinin incisi kimi bütün nəsillərin mənəvi dünyasına işıq saçıb, böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edərək bəşəriyyətin yoluna mayak olub. Nizami Gəncəvi bir ədib kimi bütün dövrlərin fövqündə dayanmağı bacarıb. O, təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütün dünyanın sevimli şairi olaraq şöhrət qazanıb. Müdrik şairin yaratdığı obrazlar, ideyalar bəşəriyyətin hansı ölkəyə, hansı irqə və hansı millətə mənsub olmasından asılı olmayaraq, insanın ruhuna, əqlinə və təfəkkürünə hakim olur. Böyük şairin bəşəriyyətə təlqin etdiyi mənəvi dəyərlər ən çətin zamanlarda da insanlar üçün bir ümid işığına, gələcəyə, inkişafa yol göstərən mənəvi bələdçiyə çevrilib. Nizami yaradıcılığı bəşəriyyətin müxtəlifliyini, bilik və kamillik yolu ilə zamanın axarını dəyişməyə çalışmasını təbliğ edir, ləyaqətli, ədalətli və ahəngdar bir cəmiyyətə səsləyir. Onun əsərləri mədəniyyətin xalqlar arasında körpü salmasını və ictimai şüuru təcəssüm etdirir.  Şairin yaradıcılığı özündən sonrakı dövrdə böyük bir ədəbi məktəb formalaşdırıb. O hələ sağlığında özünə şeirdən əbədi bir mücəssəmə qoyub ki, ondan sonra yazıb-yaradan böyük sənətkarlar Nizamini özlərinə ustad biliblər. Nizami Gəncəvi sözünün işığında dünyanın müxtəlif ölkələrində yüzlərlə şair, filosof yetişib. Nəsimi qədər qüdrətli, Füzuli qədər əzəmətli şairlərin  belə yaradıcılıqlarında Nizami müdrikliyi duyulur.

Yazılı mənbələrdə Nizaminin həyatına dair məlumat az olsa da, şairin əsərlərindən onun insanlığa nümunə olan şəxsiyyəti, mənəvi aləmi haqqında ətraflı məlumat almaq olur. Görkəmli mütəffəkirin mənalı həyat yolu qədim Gəncə şəhərində başlayır. Dahi şair 1141-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açır. 1169-cu ildə Dərbənd hökmdarı Nizamini öz sarayına cəlb etmək üçün ona Afaq adlı bir kəniz göndərir. Şair Afaqı qəbul edir və onunla evlənir. 1174-cü ildə Nizaminin Afaqdan Məhəmməd adlı bir oğlu olur. 1179-cu ildə Şairin həyat yoldaşı Afaq vəfat edir və o, ikinci dəfə Gövhər adlı bir qadınla evlənir.

İlk yaradıcılığa rübai şerlərlə başlayan Nizami dünya ədəbiyyatı tarixində beş poemadan ibarət “Xəmsə”nin müəllifi kimi məşhurdur. O, xəmsəçilik ədəbi məktəbinin əsasını qoyaraq klassik ədəbiyyata yeni bir dünya görüşü, forma və məzmun gətirib. Nizami Gəncəvi 1176-1178-ci ildə “Xəmsə”yə daxil olan ilk böyük əsəri “Sirlər xəzinəsi”ni yazıb. 1180-ci ildə Nizami Yaxın Şərqdə ilk romantik poema sayılan “Xosrov və Şirin” poemasını bitirərək Cahan Pəhləvana hədiyyə edib. 1188-ci ildə Nizami üçüncü böyük əsəri “Leyli və “Məcnun” poemasını, 1193-1197-cu illərdə Nizami Ağsunqar Körpə Arslana ithaf etdiyi “Yeddi gözəl” poemasını yazıb. 1200-cü ildə Nizami yaradıcılığının ən uca zirvəsi sayılan “İskəndərnamə” ilə Azərbaycan poeziyasının ölməzliyinə möhür vurub. İskəndərnamə dastanı XII yüzillik Azərbaycan intibah şeri və mədəniyyətinin əlçatmaz zirvəsidir. Bu poema İskəndərin, alimlərin və Nizaminin ölümü ilə tamamlanır. 1209-cu ildə  Nizami Gəncəvi doğulduğu qədim Gəncə şəhərində vəfat edir. XIII-XIV əsrlərdə Nizaminin Gəncə şəhərinin yaxınlığında - Əhmədli kəndində dəfn olunduğu yerdə - qəbri üstündə ağ əhəng daşından türbə tikilir. 1891-ci ildə XIX əsrin 40-cı illərində tamamilə dağılmaq təhlükəsi qarşısında qalan türbənin ciddi təmirə ehtiyyacı olduğuna görə Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 750-ci ildönümü münasibətilə türbənin yerində Nizami Gəncəvinin məqbərəsi ucaldılır.

Ardını oxu...

 
 

Ötən il mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin onlayn formatda mütəşəkkil təşkili ilə yadda qaldı

2020-cu il Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətində uğurlu illərdən biri kimi tarixə qovuşdu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri tərəfindən ötən ildə də xalqımızın milli dəyərlərinin yaşadılması, qorunması və təbliği, muxtar respublika əhalisinin mədəni tələbatının ödənilməsi istiqamətində konsert, müsabiqə, əlamətdar və tarixi günlərlə, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin yubileyləri ilə bağlı mədəni-kütləvi tədbirlər, kitab müzakirələri və təqdimatları, dəyirmi masa və diskussiyalar təşkil olunmuş, tamaşa və filmlər nümayiş etdirilmiş, açıq və distant, həmçinin ustad dərsləri keçilmiş, yeni il münasibəti ilə konsert və tamaşalardan ibarət proqramlar, eləcə də “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil edilmiş müvafiq kitabların müzakirələri təşkil olunmuşdur. Qeyd edək ki, mədəni-kütləvi tədbirlər mövcud pandemiya dövrünə uyğun olaraq, aprel-dekabr aylarında xüsusi qaydalara riayət etməklə onlayn, məhdud sayda isə ənənəvi qaydada təşkil edilmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında “Gənclər Günü” münasibətilə aid təşkilatlarla birgə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin ifasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə konsert proqramının təqdim edilməsi ötən ilin ən əlamətdar mədəni tədbirlərdən biri kimi yaddaqalan olmuşdur.

2020-ci ilin mart ayında “8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü”, sentyabr ayında “Milli Musiqi Günü” münasibətilə keçirilən tədbirlərdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının və Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının yaradıcı kollektivlərinin konsert proqramları sakinlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Həmçinin ötən ilin mart ayında “Milli Teatr Günü”, iyun ayında “Milli Qurtuluş Günü” münasibətilə keçirilən tədbirlərdə müvafiq olaraq tamaşa nümayiş etdirilmiş, Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında muzeyin fonduna daxil olan rəsm əsərləri və xalçalardan ibarət sərgi təşkil edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 9 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə yola saldığımız il ərzində 50 ədəd xalça haqqında məlumat daxil edilmişdir. Həmçinin “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil olan 504 ədəd xalça haqqında məlumatlar il ərzində Nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında, “naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” səhifəsində və Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin “Facebook” və “İnstagram” səhifələrində paylaşılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı işıq üzü görmüş, yallılardan ibarət videodisk buraxılmış, Naxçıvan yallılarının çəkilişi aparılmış və sosial şəbəkələrdə yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar paylaşımlar edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının icrası ilə əlaqədar aprel ayında tanınmış bəstəkarın əsərlərindən ibarət yeni konsert proqramının Naxçıvan Dövlət Televiziyası vasitəsilə videoçəkilişi həyata keçirilmişdir. Aparılan çəkilişlər nazirliyin rəsmi vebsaytlarında, “Youtube” video kanalında və sosial şəbəkələrdə internet izləyicilərinə onlayn formatda təqdim edilmişdir. Həmçinin ötən il “Məmməd Məmmədov – 100” adlı kitab işıq nəşr edilmiş, bəstəkarın əsərlərindən ibarət DVD diski buraxılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı muxtar respublikanın ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrindəki Nazirliyin hamiliyinə verilmiş ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün Nazirlik tərəfindən muzey işi ilə bağlı 3, kitabxana işi ilə bağlı 6 olmaqla, 9 açıq, eləcə də xanəndəlik, xoreoqrafiya, vokal sənəti və bədii yaradıcılıq işi ilə bağlı 5 ustad dərs keçilmiş, 4 kitab müzakirəsi, 1 görüş, 3 film nümayişi təşkil edilmiş, 3 mühazirə oxunmuşdur. Ötən 2020-ci il ərzində hamiliklə bağlı 3-ü onlayn açıq dərs olmaqla, ümumilikdə, 32 tədbir keçirilmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 3 > 254-dən

Joomla 1.5